استخدام-در-اصفهان

استخدام برای کار در منزل در اصفهان

زمان مطالعه: 6 دقیقه

[کل: 0 میانگین: 0]

 

واژه اﻧﺘﺨﺎب در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي «ﭘﺴﻨﺪﻳﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدن» اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﻣﺪﻳﺮیتی، اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از «ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ منظور ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ دور و ﻧﺰدﻳﻚ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد»؛ در واﻗﻊ  ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ، اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺷﻐﻞ ﺧﺎص ﺻﻮرت می­ گیرد. استخدام برای کار در منزل در اصفهان یکی از اهدافی است که گروه تبلیغاتی وب وایت آن را دنبال می کند و ما در این رویداد قصد داریم تا تعداد صد نفر از بهترین ها برای شرکت های بزرگ در اصفهان استخدام کنیم.

بنر گروه تبلیغاتی وب وایت برای استخدام کار در منزل در اصفهان

اهمیت نیروی انسانی در استخدام و کار در منزل

اهمیت نیروی انسانی از آنجا نشأت می­گیرید که در دﻧﻴﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ‌ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ‌ﺗﻮان دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺎرزه‌ﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ در ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮده و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺎﻫﺮ داﻧﺴﺖ.

به عبارت دیگر، اﻣﺮوزه ﻓﺎرغ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻨّﺎوراﻧﻪ، «ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ» ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ، ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﺪان ﻳﺎ ﺿﻌﻒ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮده و در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻲ در ﭘﻲ و ﻧﻮآوري‌ﻫﺎي ﻣﺪاوم، اﺻﻠﻲ‌ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ آن اﺳﺖ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺳﺮآﻣﺪي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد را درك و داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ، داﻧﺶ ﻣﺤﻮر، ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ، ﻧﺨﺒﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در واﻗﻊ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ برای دستیابی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻬﺎد و ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ آن ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻗﺎﺑﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ راﻫﺒﺮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺎدق را اﻣﺮي ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺮد. در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎي آﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ. به همین دلیل، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ‌ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻮده و ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺎﻳﺪار ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد.

این دلایل و استدلال ­ها باعث گردیده است که تیم وب ­وایت در دوره جامع وبمستران آموزش را منوط به استخدام افراد آموزش دیده بداند به طوری که شما پس از یادگیری آموزش­های اصولی و کاربردی دوره وبمستران، می­توانید بر اساس صلاحدید تیم وب­وایت استخدام شده یا به کارفرمایان دیگری معرفی خواهید شد. زیرا بر این عقیده‌ایم که اﻧﺘﺨﺎب و استخدام ﻣﺮﺣﻠﻪ‌اي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﺰد از ﻣﻴﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي دستیابی به ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ می­باشد.

در حال حاضر، کارفرمایان به دنبال استخدام در چه مشاغلی هستند؟

افرادی که برای مصاحبه و استخدام در حال صحبت با یکدیگر هستند

1- مهارت راه‌اندازی وب‌سایت را برای استخدام فرا بگیرید. (یکی دیگر از اهداف وب وایت از زدن آگهی استخدام کار در منزل در اصفهان همین موضوع می باشد)

راه‌اندازی وب‌سایت برای ورود به تجارت الکترونیک یک اقدام ضروری برای اکثر کسب ‌و ‌کارها محسوب می‌شود. تمام مشتریان شما به نوعی در فضای آنلاین حضور مستمر دارند، پس شما نیز برای آغاز برندینگ باید خود را در فضای آنلاین معرفی کنید. در عصر حاضر، اگر برای کسب و کاری هیچ وب‌سایتی وجود ندارد، آن را بدون هویت بدانید. اهمیت حضور در دنیای دیجیتال نیازی به توضیحات و مقالات طولانی ندارد و یکی از راه‌های حضور شما در دنیای دیجیتال وب‌سایت شرکت شماست. جالب است بدانید که برخی از شرکت‌ها تنها از طریق وب‌سایتشان کسب ‌و کار می‌کنند. زیرا بازاریابی دیجیتال برای هر کسب ‌و کاری بسیار مهم بوده و درآمد را افزایش می‌دهد.

برخی از مهم‌ترین مزایای راه‌اندازی وب‌سایت در کسب و کار عبارت‌اند از:

1- کاهش هزینه‌های کسب و کار

2- سهولت دسترسی برای افراد در حوزه‌های مختلف زندگی

3- قابلیت دسترسی در سراسر جهان

4- بازاریابی گسترده و مقرون به صرفه از طریق سئو

5- افزایش اعتبار کسب و کار با برندینگ نام تجاری شما

6- به روز بودن اطلاعات تبلیغ محصول یا خدمات شما با محتوای به روز

7- ارائه خدمات بهتر با استفاده از ارائه اطلاعات مربوط به محصول

فراگیری مهارت فریلنسر

در نظر داشته باشید که شما با داشتن مهارت فریلنسری، به راحتی می توانید برای شرکت هایی که می خواهند حقوق و مزایای کم تری برای کارمندان خود در نظر بگیرند، در محیط خارج شرکت، خروجی شرکت را به مدیریت مربوطه تحویل دهید. هم چنین شما می توانید از مهارت های تخصصی خود در زمینه های مختلفی مثل طراحی سایت، برنامه نویسی، انجام تبلیغات و … با شرکت های زیادی همکاری کنید. در نظر داشته باشید که شما با داشتن چنین مهارتی می توانید با شرکت هایی که خارج از کشور فعالیت می کنند نیز همکاری کنید و در آمد دلاری از این شرکت ها کسب کنید. پس در نتیجه شما با داشتن مهارت تخصصی فریلنسری، می توانید در منزل، در آمد دلاری داشته باشید.

2- با یادگیری مهارت تولید محتوا تبدیل به نویسنده ماهر شده و استخدام شوید

تولید محتوا: تولید از نظر واژگان به معنای «پدید آوردن، ایجاد و زادن» می­باشد. بنابراین عبارت تولید محتوا به معنی «یک محتوای ارزشمند، باکیفیت و منحصر به فرد است که برای مخاطبان هدف خود ایجاد می‌کنید». برای تولید محتوای منحصر به فرد می‌توان یک تحلیل کلی انجام داد که مخاطبان چه نوع نیازها و دغدغه‌‌هایی دارند و چگونه می‌توان با تولید محتوای مناسب، تمام سوالاتی که در ذهنشان دارند را برطرف نمود. هر چقدر به نیازهای مخاطبان خود ساده‌تر و بیشتر پاسخ دهید، می‌توانید مخاطبان بیشتری را جذب کسب و کارتان کنید.

زمانی که وب‌سایتی را برای کسب و کارتان راه‌اندازی می‌کنید، اگر هیچ گونه محتوایی در سایتتان وجود نداشته باشد، نباید انتظار بازدید زیادی هم داشته باشید. همچنین اگر محتوایی که تولید می‌کنید، جذاب و گیرا نباشد، به جای اینکه مخاطبان را به سمت کسب و کارتان جذب کنید، آنها را دور خواهی کرد. از این رو، باید محتوایی که تولید می‌کنیم، کاملاً مطابق با نیاز و خواسته مخاطب و به صورت منحصر به فرد و یکتا باشد.

3- کارفرماها به دنبال مقاله‌نویس حرفه‌ای برای استخدام هستند

مقاله‌های همیشه سبز: برای موفقیت در محتوای سایت همیشه به دنبال ارائه مقالاتی باشید که تاریخ مصرف نداشته و با گذشت زمان اعتبار خود را از دست نمی­دهد و همیشه برای خوانندگان جذابیت داشته باشد. به عنوان مثال، اخبار روزانه جزء محتوای سبز حساب نمی‌شود، چون پس از گذشت چند روز و بعضاً چند ساعات از اعتبار آنها کاسته می‌شود. اولین قدم برای تولید محتوای همیشه سبز تحقیق زیاد درباره موضوع مورد نظرتان است.

تکنیک بعدی که شاید شما با آن مخالف باشید، این است که محتوای طولانی داشته باشید. از مهم‌ترین دلایل تاکید بر داشتن محتوای بلند به جای محتوای کم، مسئله پرداختن به جزئیات است. شما هرگز نمی‌توانید اطالاعات یک مقاله 30 صفحه‌ای را در 500 کلمه با جزییات کامل بیان کنید و از طرفی مخاطب می‌خواهد تمام اطلاعات مورد نیاز خود را از بازدید یک سایت به دست آورد و حوصله چرخیدن بین سایت‌های مختلف را ندارد، پس شما برای رفع این نیاز مخاطب می‌باستی محتوای طولانی با جزئیات کامل داشته باشید تا بتوانید به تمام سوالات مخاطب در مورد محصول یا خدمات سایت خود پاسخ دهید.

همان طور که در مقاله حاضر خواندید، طراحی وب­سایت رقابتی، تولید محتوای حرفه‌ای و اصولی و نگارش مقالات برای داشتن محتوای متنی با کیفیت و اثرگذار از مهارت‌هایی هستند که جامعه کارفرماهای کنونی به شدت به این مشاغل نیاز دارند که شما با فراگیری این فنون در دوره جامع وبمستران تبدیل به وبمستر حرفه‌ای شده و گزینه‌ای برای استخدام خواهید شد. تفاوت این سه مهرات مهم با سایر مشاغل در این است که شما به راحتی می­توانید فریلنسر بوده و در منزل خود اقدام به کسب درآمد کنید. حتی ممکن است شما شغل ثابتی داشته باشید ولی با توجه به وضعیت اقتصادی سخت کنونی نیاز  داشته باشید تا در شغل دوم نیز مهارت‌های خود را در زمینه طراحی وب‌سایت و تولید محتوا به چالش بکشید.

برای استخدام در مجموعه بزرگ وب وایت اینجا کلیک کنید 

شرایط و تخصص برای استخدام کار در منزل در اصفهان:

-علاقه مند به کامپیوتر و پر انرژی بودن

-متعهد و مسئولیت پذیر بودن

– خلاق و ایده پرداز و دارای روابط عمومی بالا

– آشنایی با وب و شبکه‌های اجتماعی

– شرایط سنی بین 17 تا 30 سال

-جنسیت مهم نیست مهارت است که برای وب وایت مهم است

-شرایط کار در منزل را داشته باشند.

نوع همکاری:شما در سایت وب­وایت استخدام می­شوید یا به کارفرمایان این حوزه معرفی خواهید شد.

دستمزد: توافقی (با توجه به مهارت های شما دستمزد متفاوت خواهد بود ولی بین 1میلیون تومان در ماه تا چهار میلیون تومان)

محل کار: منزل شخصی خودتان (کار به صورت دور کاری می­باشد و کار در منزل).

 

نتیجه‌گیری:

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، رﻳﺸﻪ در ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد و از ﻃﺮﻳﻖ این ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻓﺮد اﻃﻼﻋﺎت، ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﻣﻲ‌ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺮاد، ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ‌آورد. توانایی ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎ، ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. از طرف دیگر، کسب مهارت در حوزه فعالیت در شبکه‌های مجازی مانند راه‌اندازی وب‌سایت، پشتیبانی و مدیریت سایت با اصول سئو، تولید محتوای حرفه‌ای و جذاب برای مخاطبان و همچنین شناسایی صحیح مخاطب و پاسخ به نیازهای آنان بر اساس نوع محصول و خدمات، همگی می­توانند فرصت استخدامی طلایی را برای شما در این حوزه رقابتی مهیا سازند. با توجه به تقاضای زیاد کارفرمایان در حوزه شبکه‌های اجتماعی و خلاء موجود شما می­توانید با فراگیری مهارت در دوره جامع وبمستران، فوراً استخدام شوید و اما در آخر باید بگوئیم که فرصت کار در منزل را از دست ندهید این یک فرصت بی نظیر برای شماست.

www.e-estekhdam.com

این مطالب را هم حتما بخوانید

[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دريافت مشاوره رايگان

به مشاوره نياز داريد؟

پس از تکمیل و ارسال فرم ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهیم گرفت.

09130077913