طراحی سایت چیست و چطور یک سایت طراحی کنم؟

وب‌سایت تان را اصولی طراحی کنید! طراحی سایت تان را به وب وایت بسپارید.

امروزه وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ، دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن و هزینه ﻛﻢ، وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎی گوناگون را ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ‌ﺷﻮد. اگر وب‌سایت‌ها برنامه‌ای برای مشتری‌گرایی نداشته باشند، کسب و کار آنها با خطر جدی مواجه می­شود.

طراحی سایت چیست؟ (web design)

بنر طراحی سایت چیست که نشان دهنده کیفیت سایت وب وایت می باشد.

اﻣﺮوزه در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﻧﺴﺎنﻫﺎ، ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻣﺮ اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﻲ و آﮔﺎهﺳﺎزی، ﺑﺎزی ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻪ دوراﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻜﺘﻮﺑﻲ ﭼﻮن روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ و کتاب­ها و همچنین فروشگاه‌های فیزیکی، بازارهای فروش، کافی­نت­ها و غیره ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎی مختلف و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ روز ﻛﻪ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲﮔﺬرد، ﻧﻘﺶ وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎ و ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد و خوشبختانه اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺟﺪا از اﻳﻦ رﺧﺪاد ﻧﻴﺴﺖ.

وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺑﺎزار، ﺑﺮای ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺗﺸﺪﻳﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  را ﺑﺮآورده ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺮان در ﻛﻤﻴﻦ ﺗﻤﺎم وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﻴﻨﺔ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد وﻓﺎداری و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻮﺻﻴﻪای ﺑﺮای ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮیﮔﺮا ﺑﻮدن ﭘﻴﺮوی ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎراﺿﻲ، رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 پارامترهای حیاتی در طراحی وب‌سایت‌ها

۱- اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

مسئله اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، زﻳﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻮده و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدی ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد. اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ ﺣﺎلت ذﻫﻨﻲ آسیب‌پذیر یا همراه با ترس می­گویند ﻛﻪ در آن ﻓﺮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ کرده است. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ‌اﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ، ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻧﺎم و ﺷﻬﺮت ﺑﺮﻧﺪ، اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻮﺻﻴﻪای و داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺧﺮﻳﺪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻴﺰان آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ و وبﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

۲- رﺿﺎﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

رﺿﺎﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ وبﺳﺎﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎزدﻳﺪش از ﻳﻚ وبﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ. رﺿﺎﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش، ﺑﻬﺎی ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ وبﺳﺎﻳﺖ، ﺳﺮﻋﺖ وبﺳﺎﻳﺖ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ وبﺳﺎﻳﺖ، ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از وبﺳﺎﻳﺖ، اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳- وﻓﺎداری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی، وﻓﺎداری ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. وﻓﺎداری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻧﮕﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ می‌باشد ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻜﺮاری اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از وﻓﺎداری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻧﮕﺮش  ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎی گوناگون اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاجعه دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد.

۴- ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ وبﺳﺎﻳﺖ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، وبﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺴﺐ  و ﻛﺎرﻫﺎ اوﻟﻴﻦ نقطه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ارائه ﺧﺪﻣﺎت در وبﺳﺎﻳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﺟﺬاﺑﻴﺖ وبﺳﺎﻳﺖ، در زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻛﺎرﺑﺮ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻧﮕﻴﺰش مخاطب ﺑﺮای ﻛﺎوش و ﺟﺴﺖوجوی بیشتر در سایت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻃﺮاﺣﻲ وبﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮط ﺿﺮوری ﭘﺎﻳﺪاری آن اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وبﺳﺎﻳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ، وبﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻧﺎ ﻧﺒﻮده ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﺮای ﺳﺆالﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻛﺎرﺑﺮان  بدون اتلاف وقت آن وبﺳﺎﻳﺖ را ﺗﺮک ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

شکل یک (۱) مدلی برای توضیح کیفیت وب‌سایت‌های مختلف می­باشد که بر اساس این مدل، در وب­سایت‌ها، پارامترهای محیطی متنوع مربوط به کیفیت طراحی وب­سایت مانند: رنگ، موسیقی، شفافیت اطلاعات و سرعت بالای اطلاعات و عوامل دیگر، احساسات بازدیدکنندگان از جمله لذت بردن از وب­سایت، کیفیت درک شده از اطلاعات، خوشنودی از وب­سایت و در نهایت وفاداری و تبلیغات شفاهی بازدیدکنندگان را جذب سایت می­کند.

اینفوگرافیک که نشان دهنده موضوعات کاربردی در طراحی وبسایت می باشد

چگونه یک سایت طراحی کنیم؟

طراحی سایت به مهارت ساخت و راه‌اندازی صفحات وب گفته می­شود. تیم برنرز لی، مخترع وب با برپایی یک سایت وب در سال ۱۹۹۱ نام خود را به عنوان نخستین سازنده وب در تاریخ نگاشت. در آغاز، وب سایت‌ها با کُدهای ساده HTML نوشته می‌شدند، گونه‌ای از زبان نشانه‌گذاری که ساختار ساده‌ای به وب‌سایت‌ها می‌داد، شامل سرتیتر و پاراگراف و توانایی پیوند دادن به آدرس‌های دیگر از طریق ابرپیوند بود. در مقایسه با روش‌های دیگر، این راه تازه و متفاوتی بود که کاربران به سادگی می‌توانستند با یک مرورگر، صفحه‌های پیوند خورده را باز کنند. با پیشرفت وب و هنر طراحی آن، زبان کُدنویسی پیچیده‌تر و پرانعطاف‌تر شد. ابزاری مانند جدول‌ها که بیشتر برای نمایش نمودارهای داده‌ای بودند، به زودی برای چیدمان‌های پنهان در صفحه‌های وب قرار گرفتند. همچنین با آمدن نگاره‌های جاندار و فناوری‌های پویانمایی به صفحه‌ها، مانند فلَش (Flash)، چهره وب بیشتر از پیش تغییر کرد و توانمندی‌های تازه به سازندگان رسانه و طراح‌های وب داده شد.

سایت مجموعه‌ای از اطلاعات درباره موضوع یا عنوان خاص است. یک صفحه وب شامل اطلاعاتی در مورد هدف ایجاد وب‌سایت می‌باشد. یک وب‌سایت را همانند کتابی تصور کنید که هر صفحه وب در حکم برگی از کتاب خواهد بود. در زمینه طراحی وب‌سایت جنبه‌های گوناگونی باید در نظر گرفته شود که به سبب پیشرفت روزافزون اینترنت همواره بر این موارد افزوده می‌شود. برای وب‌سایت‌های تجاری عمومی، موارد زیر از جمله اصلی‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌روند:

۱- طراحی سایت بر طبق عنوان و محتوای مطالب می‌باشد.

۲- مطالب، جوهر کلام و اطلاعات درون سایت باید مطابق با هدف سایت بوده و طیفی از مخاطبان را نشانه رود که به دنبال اطلاعات ارائه شده در سایت هستند.

۳- سایت باید قابل فهم بوده و برقراری ارتباط با آن حتی برای مخاطبانی که آشنایی چندانی با وب ندارند، آسان باشد. چنانچه سایت به اندازه کافی بزرگ بوده و اطلاعات زیادی را شامل شود، باید اطلاعات راهنما را به گونه‌ای به کار برد که به سرعت در اختیار بیننده قرار گیرند.

۴- نمای کار باید کلی بوده و تمام صفحه را در بر گیرد تا بتواند پایداری و ثبات را القاء کند. سبک نگارش باید زیبا و تخصصی بوده و مناسب با سلیقه مخاطبان و محتوای سایت باشد.

۵- در نگارش متون و اطلاعاتی که مخاطب به دنبال آن‌ها است، باید بزرگنمایی شود تا به بیننده القاء کند که این همان چیزی است که به دنبال آن بوده ‌است.

۶- همچنین سایت باید به سادگی در اینترنت یافت شود و در صورت امکان در بالای لیست‌های جستجو قرار گیرد، اگر هم این‌گونه نباشد، حداقل در موتورهای جستجوی اصلی چنین شود.

۷- یک وب‌سایت معمولاً شامل متن و تصاویر است. اولین صفحه یک وب‌سایت صفحه خانه (Home Page) یا صفحه ایندکس (Index) نامیده می‌شود. بعضی از وب‌سایت‌ها از صفحه‌ای استفاده می‌کنند که معمولاً صفحه خوشآمد نامیده می‌شود. این صفحه ممکن است شامل مواردی چون پیغام خوشآمدگویی، انتخاب زبان، انتخاب ناحیه جغرافیایی یا اعلام عدم پذیرش مسئولیت در موارد خاص باشد.

۸- طرح وب به قالب نمایشی و طراحی گرافیکی صفحات موجود در وب‌سایت می‌گویند که معرف محتوا و مطالب آن وب‌سایت می‌باشد. طرح وب جلوه بصری هدف وب‌سایت است و اولین بخش از یک صفحه وب است که ذهن مخاطب را با خود درگیر می‌کند. طراح وب با در نظر گرفتن هدف سایت و مخاطبان آن و با استفاده از پارامترهای متناسب با رویکرد سایت و به کمک ذهن خلاق و ذوق هنری خود در به کار بردن ابعاد و رنگ‌ها، طرحی خلق می‌کند که ضمن ایجاد یکپارچگی در کلیه صفحات وب‌سایت، نمای تکرار شونده و خسته ‌کننده را به مخاطب القاء نکند. در وب‌سایت باید از الگوی ثابتی در صفحات استفاده کرد که کاربر به هنگام دیدن صفحات متوجه این است که همه صفحات در یک سایت مشخص هستند.

۹- بعد از این که هر صفحه وب ساخته شد، این صفحات با استفاده از فهرست راهنمایی که از پیوندهای مختلف تشکیل شده‌ است، به یکدیگر متصل می‌شوند.

۱۰- هنگامی که یک وب سایت کامل شد، برای آنکه برای همه بر روی اینترنت قابل مشاهده باشد، باید منتشر یا ارسال (Upload) شود. این کار به کمک یک میزبان FTP انجام می‌شود. هنگامی که سایت منتشر شد، مسئول سایت برای افزایش بازدیدکنندگان، از تکنیک‌های گوناگون استفاده می‌کند. این کار با ثبت کردن وب‌سایت در موتورهای جستجویی نظیر Google و Yahoo، تبادل لینک با وب‌سایت‌های دیگر، ایجاد پیوند با وب‌سایت مشابه و غیره امکان‌پذیر است.

نتیجه‌گیری

در دوره مدرن افراد برای کسب اطلاعات، خیلی بیشتر از قبل در فضای مجازی جستجو می‌کنند. از این رو، در دنیای تجاری و رقابتی کنونی، اطلاعات و همچنین ارائه درست و به موقع آنها به مخاطبان بسیار مهم است و با داشتن یک وب‌سایت می‌توانید هر چه سریع‌تر و راحت‌تر این اطلاعات را در اختیار کاربران قرار دهید.  اگر دارای کسب و کاری هستید، حتماً بایستی برای مشتریان خود یک وب‌سایت داشته باشید تا بتوانید اطلاعاتی از کارهایی که می‌توانید برایشان انجام دهید، در اختیار آنها قرار دهید. با شناخت اصولی پارامترهای حیاتی در طراحی سایت و همچنین مراحل طراحی سایت در این مقاله خواهید توانست وب‌سایت قدرتمندی برای کسب ‌و کار خود راه‌اندازی کنید.

بنر تخفیف طراحی وب سایت با وردپرس در گروه تبلیغاتی وب وایت

منبع: www.networksolutions.com

, , , , , , , ,
اشتراک گذاری:

Leave a پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + هفده =