ده روش کسب درآمد از اینترنت بدون سرمایه

زمان مطالعه: 7 دقیقه

[کل: 1 میانگین: 5]

 

کسب درآمد از اینترنت چیست؟

کسب درآمد از اینترنت یعنی کسب تخصص، دانش و مهارت در حوزه خاص و سپس به کار گرفتن آنها در فضای مجازی است که از طریق آن می­توانید به صورت تدریجی درآمد به دست آورید.

برای کسب درآمد چرا باید به سراغ اینترنت برویم؟

چطور کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی کنیم؟

ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ ﻳﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺟﺰﺋﻲ از ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن، ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ‌اي ﻧﻤﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ. ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎري، ارزش‌ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن‌ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه اﺳﺖ. اﺻﻠﻲ‌ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻨﺎوري  اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، شبکه ﺟﻬﺎﻧﻲ وب ﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ. ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻔﻮذ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻮاﻣﻊ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻣﻊ، ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﻛﺎﻻﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎب، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ، ﺑﺎزي و آﻣﻮزش، ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ که ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻧﻬﺎیی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ این کالاها ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ و ﻓﻨﺎوري‌ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮة ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ، آﮔﺎﻫﻲ از واﻛﻨﺶ اﻓﺮاد و ﻧﺤﻮة رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزار از آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺌﺖ ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺟﻴﺢ  ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ و اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت، آﻏﺎز ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي‌ﻫﺎي جدی برای انتخاب نوع روش کسب درآمد از اینترنت می­باشد.

برای کسب درآمد از اینترنت باید دو نکته را در نظر بگیرید:

۱- باید مهارت لازم برای انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید را داشته باشید و یا آن را فرا بگیرید. نکته قابل توجه این است که ما در وب­وایت همواره کنار شما هستیم و علاوه بر معرفی و آموزش روش‌های کسب درآمد از اینترنت، مهارت‌های لازم را نیز به شما آموزش خواهیم داد.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، دوره وبمستران می‌تواند کمک شایانی برای فراگیری اصول راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی داشته باشد.

۲- باید به اندازه کافی صبور بوده و به صورت تدریجی و آرام پیش روید. در این مسیر باید چندین هفته یا ماه (با توجه به پیش زمینه‌ای که در زمینه مورد نظر دارید) به خود فرصت دهید تا تجربه کسب نمایید و در دنیای بی‌کران وب دیده شوید. انتظار نداشته باشید که بتوانید در مدت کوتاه به درآمد مطلوب برسید، مگر اینکه بودجه تبلیغاتی بسیار بالایی داشته باشید.

مزایای کسب درآمد از اینترنت

1- امکان راه‌اندازی کسب و کار با سرمایه بسیار کم و حتی بدون سرمایه

2- مدیریت کسب و کار در هر مکان و هر زمانی

3- برخورداری از مشتریان نامحدود و پتانسیل افزایش درآمد تا هزاران برابر کسب و کارهای سنتی

4- نیازی به راه‌اندازی دفتر کار و یا اخذ مجوزهای اداری با پروسه‌های طولانی نمی‌باشد

5- تبلیغات در فضای وب این امکان را فراهم می­سازد که از همان ابتدای کار شروع به توسعه کسب و کار خود کنید

7- افزایش روز به روز گرایش مردم و جامعه به استفاده از خدمات آنلاین

8- ارتباط پیوسته با مشتری

9- کاهش هزینه‌های مدیریتی و پیشبردی کسب و کار

10- با مدیریت از راه دور از خیلی از مسائل آزار دهنده مانند ترافیک، آلودگی هوا و هزینه­های رفت و آمد و غیره حذف می­گردد

11- کسب درآمد از اینترنت محدود به سن و سال یا افراد خاص نمی‌شود.

 

علت جذابیت کسب درآمد از اینترنت چیست؟

در این بخش این سوال که “چرا اکثر افراد جامعه علاقه به کسب در آمد از اینترنت دارند؟” مطرح می شود. مطمئنا مردم با در نظر گرفتن شناختی که از اینترنت دارند و هم چنین با در اختیار داشتن تجهیزات مربوطه، جواب های مختلفی به این سوال می دهند.

توجه داشته باشید که چند نکته باعث جذابیت این روش از کسب در آمد شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم:

  • تمام افراد جامعه به آن دسترسی دارند
  • در هر حوزه، امکان دسترسی به اینترنت وجود دارد
  • نیازمند کم ترین هزینه و سرمایه گذاری می باشد
  • هم چنین با تجهیزات ساده و معمولی قابل انجام است

 

راهکارهای عملی کسب درآمد از اینترنت

ایده های برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی

1- راه‌‌اندازی وب‌سایت‌های خدماتی یا فروش محصولات

یکی از بهترین نقطه‌های قوت اینترنت، امکان ایجاد یک وب‌سایت برای فروش محصولات در هر ساعتی از شبانه‌روز است. این امکان، مخصوصا برای سایت‌هایی که کالای فیزیکی ندارند، به یک هدیه بسیار با ارزش تبدیل شده است. چون آنها می‌توانند حتی در زمانی که خواب هستند نیز با فروش محصولاتشان کسب درآمد کنند. این موضوع برای کسانی که کالای فیزیکی یا خدمات را می‌فروشند نیز برقرار است. اگر صاحب یک مغازه هستید، می‌توانید از ورودی‌های سایت خود که بیش از چند هزار نفر هستند، سودهای کلانی کسب کنید.

2- مقاله نویسی

مقاله باکیفیت بهترین راه برای جذب کاربر و افزایش ترافیک سایت هست. در واقع هیچ راهی به اندازه مقالات تخصصی و علمی تاثیرگذار نیست و مدیران سایت‌ها می‌دانند که نیاز کاربران چیست تا بر اساس آن نیاز اقدام به تولید مقاله مناسب کنند.

برای آگاهی بیشتر به این مقاله نگاه کنید: روش‌های آموزش تولید محتوا

قبل از هر چیزی باید به این نکته توجه کنید که نوشتن مقاله و محتوای با کیفیت یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین پارامتر سئو یا بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو می‌باشد. موتورهای جستجو به ویژه گوگل به مقاله تخصصی و با کیفیت ارزش و اعتبار خاصی می‌دهد در واقع گوگل محتوای منحصر به فرد و با کیفیت را رکن مهم تشخیص می­دهد. عده‌ای معتقدند با محتوای خاص و با کیفیت قسمت اعظم بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو طی شده است. هر چه مقاله یا محتوا با کیفیت‌تر و با دقت و ظرافت بیشتری تهیه شود و در واقع مطابق با نیاز و خواسته کاربران تهیه و تنظیم شود، موجب جذب بیشتر کاربر از یک طرف و افزایش ترافیک سایت از طرف دیگر می‌شود. در واقع بین محتوای مناسب و جلب توجه موتورهای جستجو با افزایش ترافیک سایت رابطه تنگاتنگی وجود دارد.

3- نوشتن برنامه‌ها و افزونه‌های کاربردی

دانش برنامه‌ نویسی یکی از برتری‌های آشکار در دنیایی است که روز به روز با تغییر کدها، رنگ تازه‌ای به خود می‌بیند. با گسترش گوشی‌های موبایل هوشمند، بازار اپلیکیشن‌ها نیز حسابی پر رونق شده است. امروزه هر کسب و کاری یک اپلیکیشن مخصوص به خود دارد و در آن اطلاع‌رسانی‌هایش را منتشر کرده و حتی محصولاتش را به فروش می‌رساند. شما می‌توانید با نوشتن اپلیکیشن‌های جذاب و کاربردی، بازار بزرگی را از آن خود کنید و حتی به یک برند قابل اعتماد تبدیل شوید. در کنار جهان تازه اپلیکیشن‌ها، به لطف سیستم‌های مدیریت محتوایی مثل وردپرس، جوملا و دروپال، فرصت‌های زیادی برای نوشتن برنامه‌های ریز و درشت و افزونه‌های کاربردی فراهم شده است.

4- مدیریت پیج‌ها یا کانال‌های شبکه‌های اجتماعی

مدیریت پیج های در اینترنت برای کسب و کار اینترنتی

شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام، بسترهای بسیار بزرگی برای معرفی شغل‌ها، انسان‌ها و سازمان‌ها هستند. اما همه مردم آن‌قدر زمان ندارند که هم به کسب و کار خودشان برسند و هم در شبکه‌های اجتماعی محصولات، خدمات و حتی خودشان را تبلیغ یا معرفی کنند. از این رو، شما می‌توانید به عنوان یک مدیر، هم به پیج و کانال دیگران رسیدگی کنید و هم در آمدی از این راه داشته باشید.

5- همکاری در فروش وب‌سایت‌ها

این نوع بازاریابی، بهترین روش برای افرادی است که اقدام به کسب درآمد اینترنتی می‌کنند. این امر مستلزم هیچگونه سرمایه‌گذاری نمی‌باشد و شما می‌توانید با استفاده از وب‌سایت خود و یا حتی با گسترش اکانت‌های رسانه‌های اجتماعی خود از قبیل توئیتر و فیسبوک به کسب درآمد از اینترنت بپردازید.

مزیت‌های همکاری در فروش شامل مواردی مانند زیر می‌شوند:

1- رسیدن به سود خالص بدون نیاز به درگیر شدن با فرایندهای تولید و توزیع

2- عدم نیاز به انبار محصولات تولید شده

3- عدم نیاز به پشتیبانی محصول

بازاریابی وابسته به معنای ارتباط بین صاحب تبلیغ – نویسنده – مشتری است که در آن شما (یعنی مالک وب‌سایت) به عنوان نویسنده ایفای نقش می‌کند و تبلیغی که توسط صاحب آن فراهم شده است را منتشر می‌کنید تا مشترکین شما آن را ببینند و به سمت محصولی که روی لینکش کلیک می‌کنند، هدایت شوند.

از طریق دوره جامع آموزش پشتیبانی وب‌سایت وردپرسی می‌توانید سایتی برای تبلیغات خود راه‌اندازی کرده و محصولات فروشگاه‌های مختلف را به فروش برسانید.

6- فعالیت به عنوان فریلنسر

برای کسانی که در زمینه خاصی تخصص دارند و می‌توانند کار مورد نظر را در منزل انجام دهند، فعالیت فریلنسینگ می‌تواند یک روش مناسب برای کسب درآمد از اینترنت باشد. فریلنسر به کسی گفته می‌شود که پروژه‌های سایر افراد را به صورت کار در منزل و به صورت دورکاری انجام می‌دهد و در ازای انجام آن، مبلغی دریافت می‌کند. افراد فریلنسر می‌توانند پروژه‌هایی مانند ترجمه، تایپ، طراحی، طراحی سایت، کارهای گرافیکی و یا حتی طراحی بنر را انجام دهند و در قبال آن پول دریافت کنند.

7- ایجاد پایگاه داده

زمانی که اسم پایگاه داده آورده می‌شود، بسیاری از ما از اسم و عنوان آن می‌ترسیم، اما به خاطر داشته باشید که شما نیز برای کسب درآمد از اینترنت می‌توانید یک پایگاه داده کوچک و یا حتی بزرگ ایجاد کنید. امروزه می‌بینید که بسیاری از وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها در زمینه فروش مقاله‌های علمی و ترجمه شده، فعالیت می‌کنند و حتی نمونه‌های مختلفی از پایان‌نامه‌‌های دانشگاه‌های مختلف را می‌فروشند. برای کسب درآمد از این روش، با کلیه دوستان خود در تمام شهرهای ایران مکاتبه کنید و سعی کنید که داده‌های علمی آنها را گردآوری کنید.

8- راه‌اندازی پیج‌ها و کانال‌های جذاب

اگر مطلبی برای آموزش دارید یا فکر می‌کنید که می‌توانید از خلاقیتتان برای تولید محتواهای جذاب استفاده کنید، هر چه زودتر دست به کار شوید و در یک یا چند شبکه اجتماعی کار خودتان را آغاز کنید. کم‌کم وقتی که در این شبکه‌ها افراد زیادی عضو شما بشوند، می‌توانید از طریق گرفتن تبلیغات، درآمد بسیار خوبی داشته باشید.

9- ارائه خدمات مشاوره به صورت اینترنتی

این روش برای کسانی که در یک زمینه خاص تخصص دارند، بسیار مناسب و ایده‌آل است. رشته‌هایی مانند روانشناسی، مشاوره‌های دینی، مشاوره‌های ازدواج و خانواده، مشاوره در زمینه رژیم‌های غذایی و مشاوره در حوزه ورزش در این بخش، شما را به درآمد کافی خواهد رساند. حتی اگر خود شما در این زمینه‌ها تخصص ندارید، می‌توانید یک سایت طراحی کنید و زمینه بالا رفتن آن در موتورهای جستجو فراهم کنید و جلسه‌های مشاوره را با استخدام یک متخصص حرفه‌ای برگزار کنید.

10- تهیه فیلم‌های آموزشی و فروش آنها

فرض بگیریم که شما در زمینه کار با نرم‌افزار فتوشاپ، کار با سیستم هایی مانند وردپرس و جوملا، کار با نرم‌افزارهای طراحی سایت و مواردی از این قبیل آشنایی دارید و می‌توانید فرایند آموزش آنها را به صورت مجازی و به کمک فیلم‌های آموزشی انجام دهید. این بهترین فرصت برای شماست که از نحوه آموزش هر کدام از این نرم‌افزارها فیلم‌برداری کنید و برخی از کلیپ‌های آنها را در شبکه‌های اجتماعی یا در سایت‌هایی مانند یوتیوب و آپارات قرار دهید.

نتیجه‌گیری:

افراد و گروه‌های ﻓﻌﺎل در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻮدآوري، ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺎسبه ارزش ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ‌ﮔﻴﺮي اﺻﻠﻲ افراد ﻓﻌﺎل در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ. در این مقاله با بررسی لزوم کسب درآمد از اینترنت و مزایای آن می­توانید روش منحصر به فرد خود برای فعالیت در فضای وب را برگزینید و از طریق آن بتوانید به صورت تدریجی و با ارتقای مهارت‌های خود به درآمد قابل توجهی برسید.

بنر دوره راه اندازی کسب و کار اینترنتی

منبع: websitesetup.or

این مطالب را هم حتما بخوانید

[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دريافت مشاوره رايگان

به مشاوره نياز داريد؟

پس از تکمیل و ارسال فرم ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهیم گرفت.

09130077913