نمونه کار ها

طراحی سایت شخصی خانم سرگزی

نام کارفرماخانم سرگزیآدرس سایتsoheilasargazy.comنام پروژهسایت شخصی خانم سرگزیدسته بندیطراحی وب سایت

طراحی سایت سوپرگوشت آوا تورنتو کانادا

نام کارفرماآقای نامدارانآدرس سایتavameat.comنام پروژهسوپرگوشت آوادسته بندیطراحی وب سایت

سئو، پشتیبانی سایت و اینستاگرام و مارکتینگ آجیل و خشکبار نمونه

نام کارفرماسید سعید موسویآدرس سایتnemonenuts.comنام پروژهآجیل و خشکبار نمونهدسته بندیسئو و پشتیبانی و مارکتینگ

طراحی سایت گز آرباکو در اصفهان

نام کارفرماخانم برزگرآدرس سایتarbako.coنام پروژهگز آرباکودسته بندیطراحی وب سایت

طراحی سایت فوتبالی باشگاه نامداران اصفهان

نام کارفرمااحسان علیپورآدرس سایتfcnamdaran.comنام پروژهباشگاه فرهنگی ورزشی نامداران اصفهاندسته بندیطراحی وب سایت

طراحی سایت آموزشی محمد ضیایی شهمیری

نام کارفرمامحمد ضیایی شهمیریآدرس سایتmohamadshahmiri.comنام پروژهمحمد ضیایی شهمیریدسته بندیطراحی وب سایت